Metody wyceny przedsiębiorstw

Uncategorized

Wersje demo ERPWritten by:

Wycena przedsiębiorstw to często skomplikowany proces, którego głównym zadaniem jest możliwość określenia, jaką wartość posiada działająca aktualnie na rynku firma. Istnieje kilka sposobów na dokonanie tej czynności. Jakie metody wyceny są dziś stosowane najczęściej?

Metody majątkowe

Dokonanie wyceny za pomocą metod majątkowych jest bardzo często wykonywane, m.in. przy zmianach form prawnych, łączeniu i dzieleniu firm, dzierżawach, leasingach. W tym podejściu brane są pod uwagę przy wycenie przedsiębiorstwa przede wszystkim aktywa (np. środki finansowe, sprzęt, posiadane licencje i prawa autorskie) oraz pasywa obce (czyli np. kredyty, pożyczki, rozmaite zobowiązania).

Wycena firm najczęściej przeprowadzana jest właśnie w ten sposób. Duży wpływ ma na to łatwość oszacowania wartości aktywów na podstawie dokumentacji. Do minusów zaliczyć można brak uwzględniania wielu wartości niematerialnych, jak np. renomy czy pozycji danej firmy na rynku. Do metod majątkowych zalicza się metodę księgową, odtworzeniową i likwidacyjną.

Metody dochodowe

Wśród nich można wyróżnić opcje konwencjonalne i niekonwencjonalne. Do pierwszych zalicza się metody, które bazują m.in. na zdyskontowanych przepływach pieniężnych, zyskach lub dywidendach. W drugiej grupie znaleźć możne wycenę wedle zysków rezydualnych czy skorygowanych wartości bieżących.

Wycena przedsiębiorstw metodą dochodową często nazywana jest najbardziej precyzyjną ze wszystkich, ponieważ bierze pod uwagę wartość firmy wynikającą m.in. ze zdolności do uzyskania przez nią środków pieniężnych oraz korzyści dla właściciela. Dokonuje się tu więc pewnej prognozy finansowej, polegającej na analizie dochodów, które są przewidywane na dany okres czasowy.

Metody porównawcze

Jak wskazuje nazwa tej metody, wycena przedsiębiorstwa wynika z oszacowania jego wartości na podstawie dokonania porównań z innymi firmami. Proces ten bywa jednak dość trudny i skomplikowany. Głównym tego powodem jest konieczność odpowiedniego zestawienia przedsiębiorstw, które zostaną porównane.

Czym należy kierować się przy takim sposobie wyceny? Na pewno brane pod uwagę firmy muszą być podobne pod kątem zakresu działań i należeć do tego samego lub bliskiego sektora. Do przeprowadzenia wyceny przedsiębiorstwa tą metodą niezbędne są również odpowiednie dane rynkowe.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z GLC